Yardımcı Sayfalar
Ara
Müşteri Aydınlatma Metni

Müşteri Aydınlatma Metni

COOKPLUS E TİCARET A.Ş.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ

 

Değerli Müşterilerimiz,

İşbu Aydınlatma Metni’nde, kişisel verilerinizin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuata uygun olarak, “Cumhuriyet Mahallesi Yeni Yol 1 Sk. Now Bomonti Apt. No: 2/12 Şişli/İstanbul” adresinde yer alan veri sorumlusu Cookplus E Ticaret A.Ş. (“Cookplus” veya “Şirket”)  nezdinde işlenmesine ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir. 

 

 1. Kişisel Verileriniz ve İşleme Amaçlarımız

 

 1. Mağazalarımızdan Alışveriş Yapan Müşterilerimiz

 

Mağazalarımızdan alışveriş yapmanız halinde; müşterilerimizin kimlik, iletişim, müşteri işlem, hukuki işlem, finans bilgilerini işlemekteyiz. Satış işlemlerinin gerçekleştirilmesi kapsamında, satış sözleşmenin akdedilmesi ve ifası, fatura düzenlenmesi ad soyad, adres bilgileri, alışveriş ve ödeme bilgileri, alışverişinize ilişkin faturanın elektronik ortamda tarafınıza iletilmesini sağlamak amacıyla ek olarak e-posta adresi, alışverişinizin kredi/banka kartı ile yapılması halinde ilgili ödeme kuruluşuna aktarılmak kaydıyla kredi/banka kartı bilgilerinizi işlemekteyiz.

 

 1. Mağaza Ziyaretçilerimiz

 

Mağaza ziyaretçilerimizin ses ve görüntü verilerini işlemekteyiz. Mağazalarımızda gerçekleşme ihtimali bulunan mevzuata aykırı her türlü fiil, suç veya davranışa karşı müşterilerimizin, çalışanlarımızın ve diğer üçüncü kişilerin güvenliğini sağlamak ve resmi/adli kurum ve kuruluşlara karşı olan bilgi, belge verme ve ilgili sair yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla mağazalarımızda konumlandırdığımız güvenlik kameraları aracılığıyla ses ve görüntü kayıtlarınızı işlemekteyiz.

 1. Ticari Elektronik İletişim İzni Veren Müşterilerimiz

Cookplus’a herhangi bir kanaldan (SMS kodu aracılığıyla veya web sitemiz üzerinden) ticari elektronik ileti iletişim izni vermeniz halinde, kişisel verileriniz Cookplus tarafından doğrudan veya dolaylı pazarlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla; reklam, promosyon, kampanya ve benzeri nitelikte genel ve özel kampanyalar, avantajlar, ürün, hizmet tanıtımları, reklâm, pazar araştırması anketleri ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamalarına ilişkin olarak seçeceğiniz kanallar üzerinden tarafınıza ticari elektronik ileti gönderilmesine onay vermiş olursunuz. Bu kapsamda, Cookplus ad soyad, cep telefonu numarası, e-posta adresi ile log kayıt bilgilerinizi işleyecek ve amaçla sınırlı olarak kişisel verileriniz Şirket’in hizmet aldığı üçüncü kişilerle paylaşılabilecektir.

Hiçbir gerekçe göstermeksizin Cookplus’a vermiş olduğunuz iletişim iznini durdurma/geri alma imkanınız mevcuttur. İzin verdiğiniz kanal üzerinden red sürecini başlatarak ve/veya web sitemize üye olmanız halinde, “Profil>Hesap Bilgilerim>Bilgilerimi Güncelle>Bildirim izni” sekmesinden açık rızanızı her zaman geri alabilirsiniz.

 1. Cookplus İle İletişime Geçen Müşterilerimiz

Web sitemizde yer alan iletişim formu, iletişim adresi üzerinden veya çağrı merkezi, e-posta, sosyal medya hesaplarımız üzerinden bizimle iletişime geçmeniz halinde, talep ve şikayetlerinizin çözümlenmesi ve gerektiğinde sizinle iletişime geçebilmek, çağrı merkezimiz üzerinden iletişime geçtiğiniz takdirde tarafınıza doğru hitap edebilmek, müşteri deneyim süreçlerini yönetebilmek ve iyileştirebilmek bu doğrultuda yürütülen çalışmalar kapsamında ad soyad, sosyal medya hesap bilgileri, iletişim bilgileri, paylaşmanız halinde sipariş bilgileriniz, ilgili ise hukuki işlem bilgilerinizi, talep ve şikayetlerinizi, talep ve şikayetinize bağlı tarafınızca aktarılacak olan ilgili diğer bilgilerinizi, müşteri memnuniyetine yönelik çalışmalarımız ve aramızda doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılmak üzere çağrı merkezi ses kayıtlarınızı işlemekteyiz.

 1. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Müşterilerimizin kişisel verileri; mağazalarımızdaki güvenlik kameraları ve donanımları aracılığıyla otomatik yollarla, mağazadaki satış danışmanına sözlü olarak beyan edilen bilgileri sistemimize kaydı ile yarı otomatik yollarla, mağazalarımız ve web sitemiz aracılığıyla alışverişlerinizi kayıt altına alan sistemlerimiz ile otomatik yöntemlerle kişisel verilerinizi işlemekteyiz. Ek olarak, adli ve idari makamlardan gelen belgeler kapsamında tarafımızla paylaşılan kişisel verilerinizi otomatik olmayan yollarla, sosyal medya, telefon ve çağrı merkezi kanallarıyla elektronik ortamda otomatik yöntemlerle topluyoruz.

 

Kişisel verileriniz aşağıda yer alan hukuki sebepler uyarınca işlenmektedir:

 

 • KVKK m. 5/1 hükmü uyarınca açık rıza (ticari elektronik iletişim izni vermeniz halinde),
 • KVKK m. 5/2 (a) hükmü uyarınca, kanunlarda açıkça öngörülmesi (mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi kapsamında),
 • KVKK m. 5/2 (c) hükmü uyarınca sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması nedeniyle işlemenin gerekli olması (üyelik sözleşmesi, satış sözleşmesinin ifası, satış işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve satış sonrası servis desteğinin sağlanması),
 • KVKK m. 5/2 (ç) hükmü uyarınca veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması (mağaza güvenlik kamera kayıtlarının temini kapsamında),
 • KVKK m. 5/2 (e) hükmü uyarınca bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması (mağaza güvenlik kamera kayıtlarının temini; adli ve resmi süreçlere ilişkin işlemlerin yürütülmesi)
 • KVKK m. 5/2 (f) hükmü uyarınca temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, Şirket’in meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması (mağaza güvenlik kamera kayıtlarının temini; işlem güvenliğinin sağlanması, operasyonel süreçlerin yürütülmesi kapsamında) hukuki sebeplerine dayanarak işlemekteyiz.

 

Kişisel verilerinizin, KVK Kanunu m. 7/1’e göre işlenmesini gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya mevzuat uyarınca verilerinizi işlememiz için zorunlu kılındığımız zamanaşımı/saklama süreleri dolduğunda, Kişisel verileriniz silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

 

 1. İşlenen Kişisel Verilerin Aktarıldığı Yerler ve Aktarım Amacı

Kişisel verilerin işlenme amacı ile verilerin aktarım amacı paralellik göstermektedir. Cookplus olarak kişisel verilerinizi işbu aydınlatma metninde belirtilen amaçlar doğrultusunda ve KVKK'nın 8. ve 9. maddelerine uygun olarak üçüncü kişilere aktarmaktayız.

Lojistik hizmetlerinin sağlanması, talep ve şikâyetlerinizin çözümlenmesi, pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi ve toplanan kişisel verilerin işleme faaliyetlerini yürütebilmek için grup şirketlerimiz, iş birliği yapılan kurum ve kuruluşlarla kişisel verileriniz paylaşılabilmektedir. Alışverişiniz sırasında kredi kartı veya banka kartı kullanmanız halinde, ödeme bilgileriniz Cookplus tarafından hizmet alınan elektronik ödeme kuruluşu ve bankalar ile paylaşılmaktadır. Ek olarak, ilgili mevzuat kapsamında bilgi verme yükümlülüğümüzü yerine getirmek ve yasal haklarımızın kullanılması için talep halinde kamu otoriteleriyle, resmi kurum ve kuruşlularla kişisel verileriniz paylaşılabilmektedir.

 1. Veri Sorumlusuna Başvuru Yolları ve Haklarınız

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, Şirketimize başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, d) yurt içinde / yurt dışında transfer edildiği tarafları öğrenme, e) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, f) Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, g) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, h) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, i) Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

Cookplus tarafından işlenen kişisel verilerinize ilişkin olarak KVKK’nın 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi; Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun şekilde yazılı olarak ya da kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Cookplus’a daha önce bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanarak [email protected].tr adresine iletebilirsiniz. Başvurunuzu dilerseniz İlgili Kişi Başvuru Formu’nu kullanarak yapabilirsiniz. Verilerinizin Şirketimiz nezdinde hassasiyetle korunduğunu belirtir bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz.